Monday, 7 March 2011

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အထူး ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲခြင့္ အာဏာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အပ္ႏွင္း

zaw gyi one
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးစီး၍ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေခၚယူက်င္းပ ေနသည္မွာ တလရွိသည့္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

Gen-Than-Shwe-030411
၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနား ညစာစားပြဲတြင္ ေတြ႔ရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ (ဓာတ္ပံု - AP)
မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္သည့္ ဥပေဒမ်ားအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရဌာနမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝသည့္ “အထူးရန္ပံုေငြ ဥပေဒ” တြင္ တိုင္းျပည္၏ ဝင္ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားသည္။ လက္ရွိ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီက လက္ခံရရွိသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၂ မ်က္ႏွာပါ အဆိုပါဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အထူးရန္ပံုေငြကို ျပည္တြင္းသံုးေငြ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္းမရွိ သံုးစြဲႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခန္း (၃) အပိုဒ္ (၅) ပါ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၌ တို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးအတြက္ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ “အထူးရန္ပံုေငြ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းကမွ် ေမးျမန္းျခင္း၊ တင္ျပျခင္း၊ စာရင္းစစ္ျခင္း ခံယူရန္ မလို” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

မတ္လကုန္တြင္ က်ေရာက္ေလ့ရွိေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္မွသာ ႏွစ္စဥ္ အထူးရန္ပံုေငြ အသံုးစရိတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္ဟု ဥပေဒက ဆိုသည္။အထူးရန္ပံုေငြဆိုသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ရန္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အထူးလိုအပ္သည္မ်ားကို သံုးစြဲရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါ အထူးရန္ပံုေငြဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစိုးရ အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္းမွ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အျဖစ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို သံုးစြဲလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းအရ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လ်ာထားခ်က္တြင္ စစ္သံုးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၁.၈ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂ ေထာင္) ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္၏ ၂၃.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိသည္။ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၉၉.၅ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ သန္း ၁၁ဝ) သာရွိၿပီး ၁.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မွာ ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀ လ်ာထားၿပီး ၄.၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။၂၀၁၁-၂၀၁၂ တြင္ နအဖအစိုးရ ႐ံုးစရိတ္အတြက္ က်ပ္ ဘီလီယံ ၂၀ (ေဒၚလာ ၂၂ သန္း) လ်ာထားေသာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္ ေပၚေပါက္လာသည့္တိုင္ နအဖအဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္းမည္ ဟုတ္ မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက ေျပာသည္။ယခုက်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း စစ္တပ္မွ ေစလႊတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) တို႔ကသာ လႊမ္းမိုးထားသည္။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္ အေရးေကာ္မတီႏွင့္ အစုိးရအာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီတခုလွ်င္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးသတ္မွတ္ထားၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ ၁၀ ဦးႏွင့္ တျခားပါတီမွ ၅ ဦး ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ယေန႔အထိ ဥပေဒႀကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ ေငြစာရင္းေကာ္မတီတုိ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လံုၿခံဳေရးကလည္း တင္းက်ပ္တယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ေတြေတာင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနသလို ခံစားရတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္” ဟု မႏၲေလးမွ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊