Saturday, 15 October 2011

ေၿမာင္းထဲသို ့သြန္ပစ္လုိက္သည္ ့အစားအေသာက္မ်ားမွ ဆီမ်ားအား စစ္ယူကာ ၿပန္ေရာင္း...

တရုတ္နုိင္ငံတြင္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အိမ္မ်ားမွ ေရာင္းမကုန္စားမကုန္၍ ေၿမာင္းအတြင္းစြန္ ့ပစ္ထား
သည္ ့စားႀကြင္းစားက်န္မ်ားမွ ဆီမ်ားအားစစ္ယူခပ္ထုတ္ကာဟင္းခ်က္ဆီအၿဖစ္ၿပန္လည္ေရာင္းခ်သည္ ့သ
တင္းတစ္ပုဒ္ကုိ လြန္ခဲ ့သည္ ့သီတင္းပတ္က ဒူဘုိင္းထုတ္ေန ့စဥ္သတင္းစာတြင္ ဖတ္ရွဳမိခဲ ့ရာမွ ကာလအ
တန္ႀကာက ဖတ္ရွဳခဲ ့ရၿပီးဘာသာမၿပန္ရေသးသည္ ့သတင္းတစ္ပုဒ္အား ၿပန္ဆုိတင္ၿပလုိက္ပါသည္...
ေနာက္ဆက္တြဲအေနၿဖင္ ့ထုိသုိ ့က်န္းမာေရးႏွင္ ့မညီညြတ္သည္ ့ဆီမ်ားအားထုတ္လုပ္သည္ ့သတင္းအား
စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သည္ ့သတင္းေထာက္အား အဆုိပါ လုပ္ငန္းရွင္ဟုယူဆရသူက ဓါးၿဖင္ ့ထုိးသတ္လုိက္
သည္ ့အေႀကာင္းကုိပါ လြန္ခဲ ့သည္ ့သံုးရက္ခန္ ့က သတင္းစာတြင္ထပ္မံေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...

ဒါေႀကာင္ ့တရုတ္နုိင္ငံမွစားသံုးဆီမ်ားၿမန္မာၿပည္ေစ်းကြက္သုိ ့၀င္ေရာက္ေနသည္ဟုမႀကားသိရေသာ္
 လည္း ထုိကဲ ့သို ့မသန္ ့ရွင္းေသာဆီမ်ားၿဖင္ ့ေႀကာ္ေလွာ္ထုတ္လုပ္နုိင္ဖြယ္ရွိသည္ ့ကေလးသူငယ္မ်ားအ
ႀကဳိက္ အသင္ ့စားသံုးနုိင္သည္ ့ဆီေႀကာ္မုန္ ့မ်ား ( အာလူးေႀကာ္၊ ငါးမုန္ေႀကာ္ အစရွိသည္ၿဖင္ ့) ကေတာ ့
ေရႊၿပည္ႀကီး၏ေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေစ်းဆုိင္မ်ား၊ ဆူပါမါးကက္၊ မီနီမါးကက္ မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည္က
ေတာ ့အေသအခ်ာမုိ ့နုိင္ငံ၏အနာဂတ္ရင္ေသြးေလးမ်ားအတြက္ သတိၿပဳမိေစရန္တင္ၿပအပ္ပါတယ္...
 
 
 အၿပင္မွာေတာ ့ဒီလုိလွလွပပေလးေတြထုတ္ၿပီး အထဲကအစားအစာေတြကေတာ ့
မသန္ ့တဲ ့ဆီေတြနဲ ့ေႀကာ္ထားလွ်င္...
( ဓါတ္ပံုကုိနမူနာအၿဖင္ ့ၿပသရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္...အမွန္တကယ္ထုိတံဆိပ္မဟုတ္ပါ...)
( အေကာင္းဆံုးကေတာ ့က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စားေသာက္ကုန္ႀကီးႀကပ္စိစစ္ေရးဆုိင္ရာ ခြင္ ့ၿပဳခ်က္မ
ပါသည္ ့မည္သည္ ့အသင္ ့စားသံုးနုိင္သည္ ့ဆီေႀကာ္မုန္ ့မ်ဴိးကုိမဆုိ ေရာင္းခ်ခြင္ ့မၿပဳသင္ ့ပါဘူး...) 
ဒီ ဒူဘုိင္းနဲ ့ယူေအအီးမွာေတာ ့မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ ( Junk Food ) လို ့ေခၚတဲ ့အသင္ ့စားသံုးနုိင္
သည္ ့အဟာရမၿဖစ္ေသာမည္သည္ ့မုန္ ့ကုိမဆုိေရာင္းခ်ခြင္ ့မၿပဳပါဘူး...
 
 

 
 
slop-swill-oil-wuhan-china-02
 စီးပြားေရးအရတြက္ေၿခကိုက္ဖုိ ့အဓိကပဲ...
ဘယ္သူေတြဒုကၡေရာက္ေရာက္ " ၀ " တုိ ့ကေတာ ့မမွဳဘူးပဲ...


အေႀကာ္ခံဆီ၊ ဟင္းခ်က္ဆီ ဆုိသည္ကား စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အိမ္မ်ားမွ ေရာင္းမကုန္၊ စားမကုန္၍သြန္
ပစ္လိုက္သည္ ့အစားအေသာက္အႀကြင္းအက်န္မ်ားတြင္ပါ၀င္သည္ ့ဆီအား စစ္ထုတ္ခပ္ယူထားသည္ ့ဆီ
ကုိေခၚပါတယ္...
တစ္နည္းအားၿဖင္ ့ဆုိလွ်င္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားမွ အမွဳိက္မ်ားစြန္ ့ၿပစ္သည္ ့ေၿမာင္း၊ ပုိက္မ်ားအတြင္းမွ စစ္
ယူထားသည္ ့ဆီပင္....

ပံုမွန္အားၿဖင္ ့ဆုိလွ်င္ အဆုိပါစားႀကြင္းစားက်န္မ်ားအား ၀က္စာအၿဖစ္အသံုးၿပဳကာ၀က္မ်ားအားေကြ်းရန္
ၿဖစ္ေသာ္လည္း တရုတ္နုိင္ငံမွ လူစိတ္မရွိသူ၊ ကုိယ္က်င္ ့တရားကင္းမဲ ့သည္ ့လူ ့တိရိစာၧန္မ်ားက အဆုိပါ
စားႀကြင္းစားက်န္မ်ားမွ ဆီမ်ားကိုစစ္ယူခပ္ထုတ္ကာ ဟင္းခ်က္ဆီအၿဖစ္ေစ်းႏွဳံးခ်ဴိသာစြာ ၿပန္လည္ေရာင္း
ခ်ေလ ့ရွိႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...

အလကားရတဲ ့ဆီမုိ ့ေရာင္းတန္း၀င္ဆီသန္ ့မ်ားထက္စာလွ်င္ေတာ ့ေစ်းအပံုႀကီးသက္သာပါတယ္...

ဒီထက္ပိုၿပီးစိုးရိမ္ထိတ္လန္ ့ဖုိ ့ေကာင္းတာကေတာ ့လမ္းေဘးအေႀကာ္သည္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအႀကဳိက္
အသင္ ့စားသံုးနုိင္သည္ ့အာလူးေႀကာ္၊ ငါးမုန္ ့ေႀကာ္စသည္ ့တရုတ္ၿပည္မွလာေသာ မုန္ ့ထုတ္မ်ားအေန
ၿဖင္ ့ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားက ကုန္က်စားရိတ္သက္သာေအာင္ အဆုိပါ ဆီညံ ့မ်ားအားသံုးစဲြထားနုိင္
တာပဲၿဖစ္ပါတယ္...တရုတ္နုိင္ငံ၊ ၀ူဟန္းၿမဳိ ့ေတာ္မွ လူယုတ္မာစီးပြားေရးသမားတစ္ဦးကေတာ ့အေႀကာ္ခံစစ္ထုတ္ဆီဟာ
စားသံုးရန္သင္ ့ေတာ္ပါတယ္ ( ေဘးအႏ ၱရယ္မရွိပါဘူး ) လုိ ့ပင္အာမခံလုိက္ပါေသးတယ္...
ထုိကိစၥကုိလြန္ခဲ ့သည္ ့၂၀၀၉ ခုနွစ္ကတည္းကပင္ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ေတြ ့ရွိေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
ထုိသုိ ့ေဖာ္ထုတ္တင္ၿပနုိင္ခဲ ့မွဳေႀကာင္ ့၀ူဟန္းၿမဳိ ့ေတာ္အစုိးရႏွင္ ့သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအေနၿဖင္ ့ၿပစ္
မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တစ္လေက်ာ္ႀကာစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ ့လို ့အညစ္အေႀကးဆီ အေၿမာက္အမ်ားအား
ေတြ ့ရွိသိမ္းဆည္းနုိင္ခဲ ့ပါတယ္....
သုိ ့ေသာ္ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားမွဳေလ်ာ ့နည္းသြားခ်ိန္တြင္ အဆုိပါအညစ္အေႀကးဆီမ်ားၿပန္လည္ေပၚ
ထြက္လာလိမ္ ့မည္ဟု အမ်ားစုအေနၿဖင္ ့မထင္မွတ္ထားခဲ ့ေပ...
လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္စက္တင္ဘာလႏွင္ ့ေအာက္တုိဘာလမ်ားတြင္လွ်ဴိ ့၀ွက္စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမွဳေႀကာင္ ့
ဟုန္ရွန္းေဒသတြင္ အဆုိပါ ညစ္ညမ္းဆီ အေၿမာက္အမ်ားအားလ်ဴိ ့၀ွက္စြာေရာင္းခ်ေနသည္ကုိေတြ ့ရွိ
ခဲ ့ရၿပန္ပါတယ္...
စားသံုးတစ္ခ်ဴိ ့ကေတာ ့ထုိဆီကိစၥဟာအထူးအဆန္းမဟုတ္ပဲအားလံုးသိရွိေနႀကတာပဲလုိ ့ဆုိပါတယ္..


ကဲ ...ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတုိ ့တုိင္းၿပည္ကလူစိတ္မရွိတဲ ့သူတစ္ခ်ဴိ ့ရဲ ့ဆီလုပ္ငန္းပုံမ်ားအားရွဳစားႀကပါကုန္...

slop-swill-oil-wuhan-china-01
 
 slop-swill-oil-wuhan-china-03


slop-swill-oil-wuhan-china-04
 
 


slop-swill-oil-wuhan-china-05


slop-swill-oil-wuhan-china-06
 
 


slop-swill-oil-wuhan-china-07
 
 

slop-swill-oil-wuhan-china-08
 
 

slop-swill-oil-wuhan-china-09


slop-swill-oil-wuhan-china-10
 
 


slop-swill-oil-wuhan-china-11
 
 


slop-swill-oil-wuhan-china-12
 
 


slop-swill-oil-wuhan-china-13
 
 


slop-swill-oil-wuhan-china-14
 
 


slop-swill-oil-wuhan-china-15slop-swill-oil-wuhan-china-16Slop oil is “refined” from slop or swill, which is the leftover“food” that people and restaurants throw away. Another name is “地沟油”, “gutter oil” or “drainage oil”, because the oil is recovered from thesewer drains coming out of restaurants. Usually, slop or swill is fedto pigs but some unscrupulous people will gather the slop and “recycle”the oil in the slop to sell as cooking oil. Of course, this cooking oilis known as “slop oil” and it is cheaper than fresh cooking oil. Manystreet vendors who cook snacks (especially fried foods) may use this“slop oil” to save money and keep their costs low.

Why has harmful slop oil once again flooded Wuhan?

(The bold black-hearted boss evenguarantees: “Slop oil is safe to eat”). In March of this year, theinternet exposed the Wuhan slop oil public health safety incident(refer to relevant report: “My god! Malicious Wuhan oil factories selling slop oil guarantee safe to eat
 
 
“). 
The problem attracted heated discussion and criticism from netizensaround the country. The problem also very quickly attracted the Wuhancity government’s attention and the relevant department committedadditional people and man hours, conducting a city-wide specialrectification operation that lasted over a month and investigated alarge amount of slop oil (refer to relevant report: “Wuhan emergency seige of slop oil scenes (follow-up report)
 
 
“).Yet, right when the people feel they can relax, who would have thoughtthat illegal refining of slop oil would stage a comeback, and floodWuhan.
At the end of September to beginning ofOctober, 《王浩峰聚焦》["Wang Hao Feng Focus"] once again conducted anundercover investigation, witnessing large numbers of hideouts for theillegal refining of slop oil, with the hideouts on one street in theHongShan district being so numerous as to be innumerable; when it comesto refining slop oil, there are no procedures, and whoever offers thehighest price is whoever it will be sold to.
Some people say that this is not surprising, see more, to be expected.
 
mayanmardailymail ေမးလ္မွရ၍ ၿပန္လည္တင္ၿပလိုက္ပါသည္၊ အဓိက ၿမန္မာၿပည္ကလူေတြအတြက္ပါ။
မွ်ေဝရသည့္အတြက္ ေက်ဇူးတင္ပါသည္။


No comments:

Post a Comment

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊